Bán 2 phòng ngủ loại Nha Trang
Phòng ngủ
  2

Phòng tắm
  1

Vùng
  90 m2

Bán
0.8 tỷ. VND

Pham Ha